Nduri Itsva DzaChamapezi Dhliwayo

NDINI IZWI Ndini Izwi. Ndinobva kuuzuru. Ndakataura kare kare nemadzitateguru enyu. Ndiri mukati menzvimbo dzinoera . Nanhasi ndichiri kutaura. Handimire kuchengera angu macheche. Zvino teererai muteererese imi vatema! Dzokerai kutsika dzemadzibaba enyu . Semai kudeura ropa pachenyu. Ropa rinoshura gwenga nekuti rinopinga nhuruka. Dananai imi vatema pachenyu. Hakuna rwumwe rudzi rwunokudai. Zvino batai apa mupabatisise … Continue reading Nduri Itsva DzaChamapezi Dhliwayo

Advertisement

Mhiri Kuno

Na Emmanuel Sigauke Kumusha taiva vemhiri Nekuno tiri vemhiri zvekare;  Taiva naRunde na Gwen’ombe,  TIchiti kwese kwataifanira kuenda Kwaiva mhiri kwaRunde kana kwaGwen’ombe.  Kuenda kudhibha, mhiri kwaGwen’ombe, Kuenda kuchigayo kwaTakavarasha, mhiri kwaRunde Kuenda kusumha kana matobwe kuChishamba, mhiri.  Kuenda kumambuyu kwaMaride, kana kuvurimbo kwaMhike, mhiri.  Paiva nekuenda mhiri kwaiunza mafaro,  Kuenda mhiri kwaRunde kunoona muchato … Continue reading Mhiri Kuno