Nduri Itsva DzaChamapezi Dhliwayo

NDINI IZWI

Ndini Izwi.
Ndinobva kuuzuru.
Ndakataura kare kare nemadzitateguru enyu.
Ndiri mukati menzvimbo dzinoera .
Nanhasi ndichiri kutaura.
Handimire kuchengera angu macheche.
Zvino teererai muteererese imi vatema!
Dzokerai kutsika dzemadzibaba enyu .
Semai kudeura ropa pachenyu.
Ropa rinoshura gwenga nekuti rinopinga nhuruka.
Dananai imi vatema pachenyu.
Hakuna rwumwe rudzi rwunokudai.
Zvino batai apa mupabatisise chaizvo!
Musayemure tsika nemagariro evasinamabvi.
Musavasiye vachipinda munzvimbo dzirere madzitateguru enyu.
Musarega vanamatonganyika vachidya zifa remukaka nemazenga euchi nevauyi.
Ivhu nderenyu nezviri mariri ndezvenyu .
Ndini Izwi rinobva kudengadenga.


IWEWE NENI

Chirega kuchema kani.
Chirega kuchema kani iwe-e!
Zvekare ndezvekare 
Zvakaitika zvakaitika imhepo yakatovhuvhuta ndokupfuura.
Ndizvo zvavari vanhu vacho.
Ndizvo zvavave kuita ava.
Kurwadziswa idenda redzihwa rinobata munhu wese.
Huya kani mudiwa huya.
Ndibate ruoko tiyambuke.
Tiende kure kure kusina anotitevera.
Kwedu tega kusina vanotiparadzanisa.
Kwatichanopururudzirwa muchato wedu nenjiva.
Ndinzwe mudiwa kani ndinzwe.
Chandichadya ndicho chauchadya.
Pandichavata ndipo pauchavata.
Pandichatsika ndipo pauchatsika.
Nguva ino inoti iwe neni.


MWENEWAZVO WAKAZVIWANEPI?

A-ah! a-ah ndinoda kuziva zvakavanzika Mwenewazvo?
Swedera uti pedyo neni gada Mwenewazvo.
Ndinoda mhinduro inondigutsa semugaiwa.
Inga upfu ukakumbira unondiudza wani?
Midziyo ikakumbirwa ndisipo ndiri kundari 
Inga unosvikotaura wani kuti wagova ndisipo?
Ko,izvo zvidobi zvawakaita mauro ndikasara ndisina mate mumukanwa wakazvitorepi?

Tave nemakore maviri tiri tese,
Tikaita  goremwana ,goremwana .
Asi zvidobi zvedu zviviri chete 
Chekumabvazuva nekumadokero.
Ko,icho chekumaodzanyemba wakachiwanepiko?

Wakapangurirwa muto usina ndima naaniko?
Iye zvino watsva nhutu hauchaguti .
Tikapopotedzana wondinemera kuti VaKadora.
Ko,ivo VaZimhungu wakavawanepiko?


WEMAKWATO

Raanoguta nderaakaraidzwa pakutanga.
Zvino akamuraidza akapota .
Iwe kudomupawo nemwoyo wese 
Paanopedza kuridya anokuyenzanisa neakatanga.
Kutarira ndiro dzevamwe haaregi.
Kuri kutsvaga chakachenjedza.
Wemakwato haungamufadzi kusvika paanoda
Unomutambidza mukombe pamwe iye anoda komichi.
Wemakwato haana mugoni kukwata haaregi.

ZINYEKENYEKE

Revai idi.
 Revai idi  mhani imi musatye!
Danai mhuka nemazita adzo .
Udzai vanhu zviito zvavo zvakaipa musatye!
Musavapoterera semunokwira gomo.
Vadzorei semombe dzinorunzira kubindu rine muriwo wakaiswa mushonga.
Kuvanza chakaipa kuvhara guru renyoka neruoko.
Zinyekenyeke rukonye runoodza.

Mhiri Kuno

Na Emmanuel Sigauke

Kumusha taiva vemhiri

Nekuno tiri vemhiri zvekare; 

Taiva naRunde na Gwen’ombe, 

TIchiti kwese kwataifanira kuenda

Kwaiva mhiri kwaRunde kana kwaGwen’ombe. 

Kuenda kudhibha, mhiri kwaGwen’ombe,

Kuenda kuchigayo kwaTakavarasha, mhiri kwaRunde

Kuenda kusumha kana matobwe kuChishamba, mhiri. 

Kuenda kumambuyu kwaMaride, kana kuvurimbo kwaMhike, mhiri. 

Paiva nekuenda mhiri kwaiunza mafaro, 

Kuenda mhiri kwaRunde kunoona muchato kwaGumbochuma

Kuenda mhiri kwaRunde kunokwira bhazi reHarare paMazarire

Kuenda mhiri kwaGwen’ombe kunotamba bhora kuChiware, 

Kana kunoona mhosva dzichitongwa kwashe Mhike

Nekuti vatongwi vaiuya nembudzi yourairwa dare, 

Mapapu nemushiya kupwere, dziwane matambiro, 

Vatsengi venyaya vachivaraidza mazino nemunyepfu, 

Uku upenyu hwevatongwi huchitararwa muvhu

Ramangwana rako richireruka kana kukoromoka, 

Asika matongero ashe aiva ekuyananisa nekusimudzira upenyu. 

Pakazovapo kwataiyambuka nzizi kunoona twusikana, 

Ndisingakanganwi rwendo rukuru kwaMadzivadondo, 

Uko taishanyira musikana waLeni,

Pandaiva nemakore gumi, iye ane gumi nematatu. 

Leni anga ati rebei, otoputitsa mapundu ehujaya;

Tikati hendei, ndokufumobatawo jongwe muromo

Kuti tinosvika risati rarova nhongonya. 

Poita paya pataiyambuka Runde, 

Kutiza hondo yapisa maMazvihwa, 

Tichinogamuchirwa nerukudzo kwaChivi,

Nekuti ivo vaiti kana kwavo yapisa

Taivatambira kuno sehama dzedu chaidzo

Vogarawo kusvika mavivi adzima—

Asika hondo futi: maitosona ukama chete

Cherozvo manga makamboburana kare. 

Pwere tichitiza hondo

Tosvikowana mafaro akatimirira mhiri

Totamba zvedu kunge paisava nechaishaisa vakuru hope. 

Kumusha taiva vemhiri

Touya kuno, tiri vemhiri

Kune avo vanobva kweduwo. 

Apo, pamhiri pa Sacramento, vanobva mhiri kwaNgezi,

Vandinototi kana ndashanyira ndiyo yangu hama kuno.

Uko, mhiri kwe American River, 

Kugere vanobva kwaTakavarasha, mhiri kwaRunde

Ndorangarira tichinofara Takavarasha, 

Koti kuno, kana tafunga mafaro

Vanotidana mhiri kweAmerican

Tonovidza zuva tichigocha hochi

Nekupuruzira magirazi ezvinodhaka

Tozodzokako migwagwa yati gwa, 

 Mapurisa enzira atonorararawo. 

Apa tinenge tanamwa, asi kufamba pore pore

Mhosva yekubatwa kuno wakagungwa

Inokudzoseresa mhiri kwamakungwa

Kwawakatiza kukwangwaya

Woita zvekufemera pamusoro

Segwaya rakwakukira kunze kwaMaizezi. 

Kumusha taiva vemhiri

Chero nekuno tiri vemhri, 

Chikwata chinogara mhiri kwa San Joaqin chakasisa. 

Ndivo vakasvika zuro uno uyu, 

Asi vatova nedzimba midhadhadha, 

Mabasa emuno ndivo vatongi

Mari vachishaiwa zvekuita nayo

Kana kuziva marwadzo ekupera kwemwedzi

Anotishaisa hope, tichiti zvibhadharwa totaga nechipi. 

Ivava vakati uyai kubhavadheyi, 

Rodzai miromo, wedzerayi nyota, 

Munonoguta ikoko, kunyanya kana makashinga

Nekuti muchanwiswa zvine mazita 

Amusingagone kuverenga, mugodyiswa 

Zvimbishi zvinotsvedza, zvekuti mukapusa munosemeswa, 

Chero dzimwe hove dzamuchanodyako, 

Dzine ruvara ruchena kukunda mukaka

Mukasangwara munozvirutsa zvese

Zvamunofanira kuchengeta mukati

Kuti muzive kuti chinonzi mhiri chii, 

Uye munovambuka makungwa sei

Uye vambuko inokuvandutsai sei. 

Mukasangwara munonotsamwa

Mugotuka vadzimu venyu 

Movati ko makore ese aya

Sei musinawo kutiratidza nzira

Inosvitsa kurifa rakadai? 

Asika vamwe venyu, 

Chinonzi midzimu chacho, 

Chero chinzonzi mwari chacho

Makasiya pazambuko

Pamaiti kuyambuka kwenyu 

Rusununguko rwaikusvitsai kure kwezvinokataza.