I want to read everything

I always tell my students that I never had a chance to read children's books. Where I grew up, there were no libraries, and it was thus hard to be exposed to the books other children were reading. The earliest books some of us read were set books, starting with Shona novels by writers like … Continue reading I want to read everything

Advertisement

The Return of Tule Review

Guidelines:Please submit up to five poems (or a total of five pages if your poems are longer) to me at skd.tulereview@gmail.com. Flash fiction pieces (also a total of five pages max) are also welcome. Please make sure that your name is at the top of each page and include a brief bio with your submission. … Continue reading The Return of Tule Review

MHIKE LAUNCHES ‘NZUNGU DZEMBEU’ IN STYLE

Story by Black Mampara Emmanuel Hove Mhike   MAZVIHWA, ZIMBABWE: It was most gratifying for me to be part of the social media's WhatsApp platform administered by the soft-spoken and humble Zvishavane based author, Emmanuel 'WekwaFish' Mhike Hove, who was launching his debut Shona Poetry anthology. Entitled, 'Nzungu Dzembeu', the book sold gold as over … Continue reading MHIKE LAUNCHES ‘NZUNGU DZEMBEU’ IN STYLE

Simbilimbi, Na F.J. Nyambare (Sir Yoro)

Bhururu, bhururu, nhai bhururu wangu, Une chokwadi here iwe? Ndaiti hudera asi iweka nhasi wandikanga mate. Hwako hunyasire wandisiya mukanwa muri kangwa. Paye tichakura zvimbuzi wainyora nendove, Kuchikoro matebhuru uchipara nematombo. Ko nanhasi here nhai Simba? Zvawava nendebvu wani sekakotora. Ndakakutora ndikati chiuya dhorobha, Nendandi muhuro ukati hausiye, Musi uya pagungano rebhavhudhe raTobhi, Takakuona wodonha … Continue reading Simbilimbi, Na F.J. Nyambare (Sir Yoro)

Nduri Itsva DzaChamapezi Dhliwayo

NDINI IZWI Ndini Izwi. Ndinobva kuuzuru. Ndakataura kare kare nemadzitateguru enyu. Ndiri mukati menzvimbo dzinoera . Nanhasi ndichiri kutaura. Handimire kuchengera angu macheche. Zvino teererai muteererese imi vatema! Dzokerai kutsika dzemadzibaba enyu . Semai kudeura ropa pachenyu. Ropa rinoshura gwenga nekuti rinopinga nhuruka. Dananai imi vatema pachenyu. Hakuna rwumwe rudzi rwunokudai. Zvino batai apa mupabatisise … Continue reading Nduri Itsva DzaChamapezi Dhliwayo

Mhiri Kuno

Na Emmanuel Sigauke Kumusha taiva vemhiri Nekuno tiri vemhiri zvekare;  Taiva naRunde na Gwen’ombe,  TIchiti kwese kwataifanira kuenda Kwaiva mhiri kwaRunde kana kwaGwen’ombe.  Kuenda kudhibha, mhiri kwaGwen’ombe, Kuenda kuchigayo kwaTakavarasha, mhiri kwaRunde Kuenda kusumha kana matobwe kuChishamba, mhiri.  Kuenda kumambuyu kwaMaride, kana kuvurimbo kwaMhike, mhiri.  Paiva nekuenda mhiri kwaiunza mafaro,  Kuenda mhiri kwaRunde kunoona muchato … Continue reading Mhiri Kuno

The Return of Moments in Literature

This blog has been in existence since 2007, but it went through a five-year hiatus as I focused on other projects. But now it returns under a new domain: chisiya.org. I will be sharing a little bit of history for Chisiya Writer's Workshop, which is based in Mazvihwa, Zimbabwe, and whose influence is growing to … Continue reading The Return of Moments in Literature

2015 Writivism Mentors

Writivism

The Writivism programme is excited to unveil all the thirty two established African writers who shall participate in the 2015 mentoring component of the programme. We are extremely grateful to the mentors for donating their time to guide emerging African writers, who shall be picked from our 2015 workshops cohort. The workshops shall be held in Kampala, Gaborone, Dar es Salaam, Lagos and Johannesburg. Applications for the workshops closed on 31st October 2014. Writers, based on the continent who are yet to publish a book were eligible to apply. Only those writers who attend the workshop stand a chance to be selected for the mentoring component.

The mentoring involves providing feedback on draft stories sent by the mentee. This guidance lasts a period of four months (February to May 2015) and will result into two flash fiction stories to be published in various media and one short story to…

View original post 3,860 more words

The Naipaul in us

He writes well… this blogger.

Pa Ikhide

The writer V.S. Naipaul recently published a book, The Masque of Africa that is supposedly based on his recent visits to African countries like Uganda, Ghana, Nigeria, the Ivory Coast, Gabon and South Africa. These travels were allegedly to discover the “nature of African belief” according to this review of the book by Sameer Rahim in the UK Telegraph. Rahim gives the clear impression that this book does not improve upon the silence. It is the same tired, stereotypical garbage about Africa and civilizations of color. You wonder if at 80 years of age, Naipaul is finally losing it.

The drama Naipaul records in the book is cringe-worthy: In Gabon, his legs give way and someone attempts to transport him in a broken wheelbarrow. Give us a break! The sad truth is that ever since Naipaul was born among the wretched of the earth, as he would probably put it…

View original post 697 more words

Vosvika muAmerica Mazuva Ano

Mbeu yevanhu vosvika muno yati siyanei neyedu patakasvika. Isu taivinga chikoro, kana kuzotora twumakosi twekutiwanisa mabasa ane musoro, toshanda kwemakore, tichironga kuzodzokera kumusha takagukuchira upfumi. Asi ava vouya mazuva ano ava, huri-i, mabasa chaiwo. Pane mukomana akasvika mwedzi wapfuura uyu. Hameno kwazvakanhongana nemukadzi weChirungu anenge ane dzakadambuka dzose. Mungadai mavaona nhasi pavasvika pano kuzopemberera Zimbabwean Independence … Continue reading Vosvika muAmerica Mazuva Ano

Sadza paChimanimani, Part 1

Sadza paChimanimani Zvinoita sadza! Takangoti tichiburuka bhazi paChimanimani Village kwava kuchimhanyira kwaibva munhuwi waro. Ipapo ndanga ndabva mukusangana neumwe murume wechidiki seni, uyo anga andiona ndichidzerekera kumusuwo webhazi ndokuti, “Makanangepi ishe?” Ini ndokuchiti, “Tisu maticha matsva ekwaNdima., kuRusitu.” Akabva asimuka ndokunangawo mukova seni, apo bhazi ranga rozhamba rananga musika. “Zvatoita tawandirira. Neniwo ndakananga kuRusitu; ndiri … Continue reading Sadza paChimanimani, Part 1

2012 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog. [But this just shows that we at Moments in Literature have to work harder this year! We want more than ten times the number of views we got this year. We want this to be a productiveyear.] Here's an excerpt: 600 people … Continue reading 2012 in review

Noviolet Bulawayo, Zimbabwean Writer and Winner of the 2011 Caine Prize, Signs a Book Deal with Chatto

Press Release: Chatto Acquire Thrilling Debut From 2011 Caine Prize Winner, Noviolet BulawayoPosted at 5:33PM Thursday 17 May 2012To Becky Hardie at Chatto, debut novel We Need New Names by Caine-prizewinning NoViolet Bulawayo, after a heated auction conducted by Alba Zeigler-Bailey at the Wylie Agency, for publication in 2013.  Chatto acquired UK and Commonwealth rights, excluding … Continue reading Noviolet Bulawayo, Zimbabwean Writer and Winner of the 2011 Caine Prize, Signs a Book Deal with Chatto