Nduri Itsva DzaChamapezi Dhliwayo

NDINI IZWI Ndini Izwi. Ndinobva kuuzuru. Ndakataura kare kare nemadzitateguru enyu. Ndiri mukati menzvimbo dzinoera . Nanhasi ndichiri kutaura. Handimire kuchengera angu macheche. Zvino teererai muteererese imi vatema! Dzokerai kutsika dzemadzibaba enyu . Semai kudeura ropa pachenyu. Ropa rinoshura gwenga nekuti rinopinga nhuruka. Dananai imi vatema pachenyu. Hakuna rwumwe rudzi rwunokudai. Zvino batai apa mupabatisise … Continue reading Nduri Itsva DzaChamapezi Dhliwayo

Advertisement