“Forever Let Me Go” back in print

I am pleased to announce that my first poetry collection, Forever Let Me Go, is back in print. This is an expanded edition with a whole new section featuring more recent poems. The old ones have been edited and proofread. New cover design as well. The book can be purchased on Amazon, and very soon, … Continue reading “Forever Let Me Go” back in print

Advertisement

New Book: A House for Mother

This book has been in the works for years and is dear to my heart. It covers issues that span decades and cross continents. Once again, we have poems originating in Mazvihwa, traveling to Harare and Bulawayo, detours to Rusitu Valley reflecting on years lived there in the mid-nineties, years that in respect should have … Continue reading New Book: A House for Mother

Nduri Itsva DzaChamapezi Dhliwayo

NDINI IZWI Ndini Izwi. Ndinobva kuuzuru. Ndakataura kare kare nemadzitateguru enyu. Ndiri mukati menzvimbo dzinoera . Nanhasi ndichiri kutaura. Handimire kuchengera angu macheche. Zvino teererai muteererese imi vatema! Dzokerai kutsika dzemadzibaba enyu . Semai kudeura ropa pachenyu. Ropa rinoshura gwenga nekuti rinopinga nhuruka. Dananai imi vatema pachenyu. Hakuna rwumwe rudzi rwunokudai. Zvino batai apa mupabatisise … Continue reading Nduri Itsva DzaChamapezi Dhliwayo